Projecte d’establiment de la Roca dels Felius com Àrea marina protegida d’interès pesquer

Home / Recerca / Pesca / Projecte d’establiment de la Roca dels Felius com Àrea marina protegida d’interès pesquer

javier

IROXlogo Projecte d’establiment de la Roca dels Felius com a Àrea Marina Protegida

                                Dr. Javier Guallart Furió

                                Institut de Recerca Oceanogràfica de Xàbia

Plantejament general

 •           La Roca dels Felius és un promontori submarí situat en les proximitats del Cap de la Nau.

 •           El seu punt més pròxim a la costa està aproximadament a 2,25 milles nàutiques (= 4,2 km).

 •          Presenta una grandària considerable, amb una superfície global aproximada de 6.160 Ha (= 61,6 km²)

 •          Es situa en la plataforma continental, en un rang batimètric aproximat d’entre 60 i 110 m de profunditat.

Figura 1. Localització general de la Roca dels Felius

 •      Es tracta d’un enclavament emblemàtic per a la zona, amb una llarga tradició d’ús pesquer per les flotes dels ports de la Marina Alta.

 •      Ha sigut objecte d’una intensa pesqueria tant de barques de pesca artesanals (p.ex. tresmallers) i barques de pesca d’arrossegament com per part d’embarcacions de pesca recreativa.

 •      Actualment es pot considerar que està clarament sobreexplotada des d’un punt de vista pesquer i quasi amb seguretat les seues comunitats en un grau de regressió important a causa d’aquestes activitats.

 •      Es planteja la protecció legal de la Roca dels Felius com a “Àrea Marina Protegida” (AMP).

 •      Per a això es plantegen 3 fases:

1. Realització d’estudis previs i plantejament de la proposta

2. Aprovació de la Roca dels Felius com AMP

3. Realització de treballs de seguiment

 •      En aquest document s’esbossen els treballs per al primer dels punts.

Realització d’estudis previs i plantejament de la proposta

 •      En la primera fase els treballs es centrarien en 3 aspectes:

1. Coneixement de l’estat actual de la Roca dels Felius

2. Anàlisi de l’estat actual d’explotació pesquera en la zona

3. Redacció de la proposta de protecció

1. Coneixement de l’estat actual de la Roca dels Felius

1a) Batimetria

Caracterització geomorfològica de l’estat actual de la Roca del Felius

 •      Recopilació d’informació de cartografia existent

Busca i recopilació bibliogràfica de la informació cartogràfica existent, tant publicada com en informes tècnics.

En una revisió preliminar, destaca la inexistència d’informació batimètrica detallada publicada per a la zona.

 •      Recopilació d’informació en fonts tradicionals

Entrevistes amb pescadors, professionals i esportius, per a arreplegar informació dels punts més singulars de la Roca (p.ex. zones amb relleus molt prominents, afloraments rocosos aïllats,…).

 •      Síntesi d’informació batimètrica proporcionada per embarcacions pesqueres

Diverses embarcacions pesqueres de la zona disposen de sistemes de registre de dades batimètriques geo-referenciades. Les dades emmagatzemades fins a avui, amb un processat adient, poden permetre obtindre una primera bona representació batimètrica de la Roca.

Figura 2. Batimetria preliminar de la Roca dels Felius

 •      Transectes batimètrics amb sonda de precisió

Realització de transectes lineals de registre de dades batimètriques, tant en recorreguts específics com durant la realització dels distints treballs. Així mateix es planteja la presa de dades més exhaustives en determinades zona de particular interès. El conjunt d’aquestes dades, junt amb els procedents d’embarcacions pesqueres. hauran de permetre elaborar un Model Digital del Terreny (MDT) per al conjunt de la Roca així com una cartografia de detall de per a determinats enclavaments d’importància i objecte de seguiment.

Figura 3. Exemple de planificació de recorreguts amb sonda de precisió en  la Roca dels Felius

De manera addicional, si es comptara amb pressupost suficient es planteja:

 •      Transectes amb Sonda d’Escombrat Lateral (SEL)

La sonda d’escombrat lateral permet obtindre dades de relleu de fons, en una prospecció en bandes de diverses desenes de metres d’amplitud. A més del relleu, el tipus d’eco permet distingir diferents tipologies de fons (fons rocosos, de graves, de fang,…).

Figura 4. Representació del funcionament de la Sonda d’Escombrat Lateral (SEL)

Es planteja la realització d’una sèrie de transectes paral·lels a la línia de costa a una equidistància de 500 – 750 m. D’aquesta manera no s’obtindria una prospecció de la totalitat de la superfície de la Roca dels Felius (d’una considerable extensió, estimada en quasi 62 km²) però sí obtindre informació representativa dels seus límits i dels seus relleus. Es planteja a més que puguen realitzar-se prospeccions amb aquesta tècnica en determinades zones d’interès: zones amb relleus més destacats, zones de seguiment d’espècies pesqueres (amb vídeo encebat o arts de pesca artesanals),…